SALUS produktgaranti

VÄNLIGEN NOTERA ATT DENNA PRODUKTGARANTI ENDAST GÄLLER FÖR KUNDER SOM SALUS CONTROLS PLC DIREKT LEVERERAR PRODUKTER TILL

Om du inte har köpt din produkt direkt från SALUS Controls PLC bör du kontakta din leverantör, återförsäljare eller distributör vid defekter i produkten.

Definitioner:

Villkor” – Villkoren som SALUS har för försäljning och köp av varor, i enlighet med de senast uppdaterade villkoren.

Garanti” – Garantin som anges i dessa paragrafer och som anges utöver och i enlighet med villkoren.

Kunden” – Personen, bolaget, organisationen eller leverantören som köpt varor från SALUS.

Varor” – Varor (eller del av dessa) som inkluderas i tabellen nedan och som har tillhandahållits till kunden av SALUS, samt som täcks av denna garanti.

SALUS” – SALUS Controls PLC (registrerat i England och Wales med organisationsnummer 05057362), med adress: Unit 1, Dodworth Business Park, Whinby Road, Dodworth, Barnsley, South Yorkshire, S75 3SP Storbritannien.

”Garantiperioden” – Garantins period såsom den anges i tabellen nedan för varje produkt. Tidsperioden börjar på dagen då varan levererats.

1. Produktgaranti

1.1 SALUS garanterar att, vid leverans och under garantiperioden från och med leveransens datum, så skall produkter:

1.1.1 I alla väsentliga avseenden stämma överens med dess beskrivningar; och

1.1.2 Vara fria från materiella defekter i design, material och arbete;

1.1.3 Vara av god kvalitet (i enlighet med lagen om försäljning av varor, Sale of Goods Act 1979); och

1.1.4 Vara lämpliga för syften som anges av SALUS.

1.2 I enlighet med paragraf 1.3, om:

1.2.1 Kunden under garantiperioden och inom en rimlig tid skriftligt anger till SALUS att vissa eller alla av varorna inte följer garantin som anges i paragraf 1.1;

1.2.2 SALUS ges rimlig möjlighet att undersöka dessa varor; och

1.2.3 Kunden (när de ombeds av SALUS) returnerar varorna samt bevis på köp, på kundens bekostnad, till SALUS på följande adress:

 

SALUS Controls PLC,
SALUS House,
Dodworth Business Park,
Whinby Road,
Dodworth,
Barnsley,
S75 3SP

Storbritannien

SALUS skall enligt eget omdöme reparera eller ersätta de defekta varorna.

1.3 SALUS skall inte vara ansvariga om varorna inte uppfyller garantins paragraf 1.1 i följande fall:

1.3.1 Kunden fortsätter att använda varorna efter att ha meddelat SALUS om defekt i enlighet med paragraf 1.2;

1.3.2 Defekten orsakats eftersom att kunden inte har följt SALUS verbala eller skriftliga instruktioner för förvaring, idriftsättning, installation, användning eller underhåll av varorna eller (om dessa instruktioner inte finns) allmän praxis för detta;

1.3.3 Kunden ändrar eller reparerar varorna utan SALUS skriftliga medgivande;

1.3.4 Defekten orsakats av normalt slitage, uppsåtlig skada, oaktsamhet eller onormal förvaring eller förhållanden; eller

1.3.5 Varorna skiljer sig från sin beskrivning på grund av ändringar som gjorts för att säkerställa att de följer gällande lagstadgade eller reglerande krav.

1.4 Denna garanti skall även gälla för varor som reparerats eller ersatts av SALUS.

 

2. Begränsning av garanti och ansvar

2.1 Inget i denna garanti skall begränsa eller exkludera SALUS ansvar för:

2.1.1 Dödsfall eller personskador som orsakas av dess eller anställdas oaktsamhet, eller agenters eller leverantörers oaktsamhet;

2.1.2 Bedrägeri eller felaktig representation;

2.1.3 Brott mot villkoren som underförstås av del 12 av lagen om försäljning av varor, Sale of Goods Act 1979;

2.1.4 Defekta produkter enligt konsumentskyddslagen Consumer Protection Act 1987; eller

2.1.5 Ärenden då det vore olagligt för SALUS att exkludera eller begränsa ansvar.

2.2 Villkoren som underförstås av delar 13 till 15 av lagen om försäljning av varor, Sale of Goods Act 1979, exkluderas från denna garanti i den utsträckning som tillåts av lagen.

2.3 Förutom vad som anges i denna garanti ansvarar SALUS inte för kunden gällande varornas underlåtenhet att följa garantin som anges i paragraf 1.1.

2.4 I enlighet med paragraf 2.1:

2.4.1 SALUS skall inte under några omständigheter ansvara för kundens, vare sig genom kontrakt, för ersättningsrätt (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgade skyldigheter eller på annat sätt, direkta eller indirekta förluster som orsakas av eller i förbindelse med denna garanti; och

2.4.2 SALUS totala ansvar för kunden gällande alla andra förluster som orsakas av eller i förbindelse med denna garanti, vare sig genom kontrakt, för ersättningsrätt (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgade skyldigheter eller på annat sätt, skall inte under några omständigheter överstiga priset på varorna som skall ersättas i enlighet med garantin.

2.5 Tilldelning och andra transaktioner.

2.5.1 SALUS kan när som helst tilldela, föra över, inteckna, lägga ut på entreprenad eller på annat sätt hantera eller föra över sina rättigheter eller skyldigheter i denna garanti.

2.5.2 Kunden kan aldrig tilldela, föra över, inteckna, lägga ut på entreprenad eller på annat sätt föra över några av eller alla sina rättigheter i denna garanti.

 

3. Allmänt

3.1 Om det finns skillnader mellan denna garantin och innehållet i villkoren skall bestämmelserna i denna garanti gälla.