LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS

1. Vad innehåller dessa villkor?
Dessa villkor förklarar reglerna för användning av vår webbplats https://salus-controls.com/se/ (“vår webbplats”).

2. Vilka vi är och hur man kontaktar oss
2.1 https://salus-controls.com/se/ är en webbplats som drivs av SALUS Nordic A/S (“Vi”). Vi är registrerade i Danmark under företagsnumret DK35868879 och har vårt säte på Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Danmark. Vi är ett aktiebolag.
2.2 För att kontakta oss, se uppgifterna på vår sida ‘Kontakta oss’ https://salus-controls.com/se/kontakt/.

3. Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor
3.1 Genom att använda vår webbplats, bekräftar du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem.
3.2 Om du inte samtycker till dessa villkor, ska du inte använda vår webbplats.
3.3 Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia på dessa villkor för framtida referens.

4. Det finns andra villkor som kan gälla dig
4.1 Dessa användarvillkor hänför till följande ytterligare villkor, som också gäller din användning av vår webbplats:
4.1.1 Vårt integritetsmeddelande https://salus-controls.com/se/integritet_och_cookies/. Se vidare under klausul 15.
4.1.2 Vår policy om cookies https://salus-controls.com/se/integritet_och_cookies/, som innehåller information om cookies på vår webbplats.

5. Vi kan göra ändringar i dessa villkor
Vi ändrar dessa villkor från tid till annan. Varje gång du önskar använda vår webbplats, ska du läsa dessa villkor så att du förstår dem, gällande vid den tidpunkten. Dessa villkor uppdaterades senast den 2018-08-31.

6. Vi kan göra ändringar på vår webbplats
Vi kan uppdatera och ändra vår webbplats från tid till annan [för att återspegla ändringar på våra produkter, användares behov och våra affärsprioriteringar].

7. Vi kan stänga av eller dra tillbaka vår webbplats
7.1 Vår webbplats är tillgänglig utan kostnad.
7.2 Vi kan inte garantera att vår webbplats, eller något innehåll, alltid kommer att vara tillgängligt eller oavbrutet. Vi kan tillfälligt upphöra eller återkalla eller begränsa tillgängligheten för hela eller någon del av vår webbplats av affärs- och driftsskäl. Om möjligt, försöker vi ge dig ett meddelande i god tid om varje eventuella tillfälligt upphörande eller återkallelse.
7.3 Du har också ett ansvar för att alla personer som kommer åt vår webbplats via din internetanslutning är medvetna om dessa användarvillkor och andra gällande villkor och att de följs.

8. Vår webbplats är endast till för användare i Sverige
Vår webbplats riktar sig till personer bosatta i Sverige. Vi representerar inte att innehållet är tillgängligt på eller via vår webbplats för användning eller tillgängligt på andra platser.

9. Du måste förvara dina kontouppgifter på ett säkert stt
9.1 Om du väljer, eller har försetts med en kod som användaridentifikation, ett lösenord eller någon annan information som en del av våra säkerhetsförfaranden, måste du hantera sådan information som konfidentiell. Du får inte avslöja den för någon tredje part.
9.2 Vi har rätt att inaktivera vare användaridentifikationskod eller lösenord, oavsett om den har valts av dig eller tilldelats av oss, när som helst, om du enligt vår rimliga åsikt underlåtit att följa någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.
9.3 Om du känner till eller misstänker att någon annan än du själv känner till din användaridentifieringskod eller lösenord, måste du omgående meddela oss med hjälp av uppgifterna på vår sida ’Kontakta oss’ https://salus-controls.com/se/kontakt/

10. Hur du får använda material på vår webbplats
10.1 Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på vår webbplats och det material som publiceras på den. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade.
10.2 Du kan skriva ut en kopia och hämta utdrag av vilken sida som helst från vår webbplats för din personliga användning och du kan väcka andras uppmärksamhet inom din organisation på innehåll som publiceras på vår webbplats.
10.3 Du får inte ändra fysiska- eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller hämtat hem på något sätt. Du får heller inte använda några illustrationer, fotografier, videoklipp eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från någon medföljande text.
10.4 Vår status (och varje identifierad bidragsgivare) som författare av innehåll på vår webbplats ska alltid erkännas.
10.5 Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att ha erhållit en licens från oss eller våra licensgivare.
10.6 Om du skriver ut, kopierar eller hämtar hem någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor, har du förverkat din rätt att använda vår webbplats och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av de material du har framställt.

11. Informationen på denna webbplats ska ses med försiktighet
11.1 Innehållet på vår webbplats är endast avsedd för allmän information. Det är inte tänkt att utgöra råd som du borde ta fasta på. Du måste skaffa professionell eller specialistrådgivning innan du tar eller avstår från några åtgärder på grundval av innehållet på vår webbplats.
11.2 Trots att vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår webbplats, lämnar vi inga föreställningar, berättigande eller garantier, oavsett om det är explicit eller implicit, att innehållet på vår webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Dessutom förbehåller vi oss rätten att göra ändringar eller uppdateringar för varje produktspecifikation, funktioner, funktionalitet, kompatibilitet, certifieringar och/eller föreslagen användning som vi anser lämplig

12. Vi ansvarar inte för webbplatser som vi länkar till
12.1 Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast som information för dig. Sådana länkar ska inte tolkas som godkännande av de länkade webbplatser eller information som du kan få från dem.
12.2 Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

13. Recensioner och rekommendationer varken ges eller verifieras av oss
13.1 Denna webbplats kan innehålla recensioner, rekommendationer och material som tillhandahålls av andra användare på webbplatsen, inklusive feedback från kunder och leverantörer. Denna information och dessa material har inte verifierats eller förberetts av oss.
13.2 Synpunkter som avges från andra användare på vår sida representerar inte våra åsikter och värderingar.
13.3 De åsikter som framläggs av andra användare representerar enbart deras åsikter, uppfattningar och erfarenheter.

14. Vårt ansvar för förlust eller skada som du ådragit dig
14.1 Oavsett om du är en konsument- eller företagsanvändare:
14.1.1 Vi utesluter inte eller begränsar vårt ansvar gentemot dig på något sätt, där det skulle vara olagligt att göra så. Detta omfattar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försummelse eller försummelse hos våra anställda, ombud eller underleverantörer, samt för bedrägeri eller falsk framställning.
14.1.2 Olika begränsningar och exkluderingar av skadeståndsansvar gäller för ansvar som uppstår till följd av leverans av produkter till dig, vilket kommer att anges i våra leveransvillkor för varor eller tjänster.
14.2 Om du är en företagsanvändare:
14.2.1 Vi undantar alla implicita villkor, garantier, framställanden eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller något innehåll på den.
14.2.2 Vi ansvarar inte inför dig för förlust eller skada, oavsett om det är kontrakt, kränkning (inklusive försumlighet), åsidosättande av skyldighet enligt lag eller på annat sätt, även om det är förutsebart, som uppstår under eller i samband med:
14.2.2.1 användning av, eller oförmåga att använda vår webbplats; eller
14.2.2.2 användning av eller beroende av innehåll som visas på vår webbplats.
14.2.3 I synnerhet ska vi inte anses vara ansvariga för:
14.2.3.1 förlust av vinst, försäljning, affärer eller intäkter;
14.2.3.2 avbrott i affärsverksamheten;
14.2.3.3 förlust av förväntade besparingar;
14.2.3.4 utebliven affärsmöjlighet, tappad goodwill eller rykte; eller
14.2.3.5 varje indirekt eller sekundär skada eller förlust.
14.3 Om du är konsumentanvändare:
14.3.1 Observera att vi endast tillhandahåller vår webbplats för privat och hushållsbruk. Du samtycker till att inte använda vår webbplats för kommersiella eller affärsändamål och vi har inget ansvar inför dig vid förlust av vinst, affärer, affärsavbrott eller uteblivna affärsmöjligheter.
14.3.2 Om defekt digitalt innehåll som vi har tillhandahållit skadar en enhet eller digitalt innehåll som tillhör dig och det har orsakats av att vi inte använt rimlig skötsel och skicklighet, åtgärdar vi antingen skadan eller betalar ersättning. Vi ska dock inte hållas ansvariga för skador som du kunde ha undvikit genom att följa vårt råd att tillämpa en uppdatering som erbjuds dig kostnadsfritt eller för skador som orsakades av att du underlät att följa installationsanvisningarna korrekt eller att du inte har installerat minsta systemkrav som rekommenderats av oss.

15. Hur vi kan komma att använda din personliga information
Dina personuppgifter kommer endast att användas enligt vårt integritetsmeddelande på https://salus-controls.com/se/ integritet_och_cookies/.

16. Vi ansvarar inte för virusattacker och du får inte intorducera dem
16.1 Vi kan inte garantera att vår webbplats kommer att vara säker eller fri från programfel eller virus.
16.2 Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform för åtkomst till vår webbplats. Du bör använda eget virusskyddsprogram.
16.3 Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är illvilligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern som vår webbplats lagras på eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Genom att bryta mot denna bestämmelse, kan du ha begått ett brott enligt lagen. Vi kommer att anmäla ett sådant brott till behöriga brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet. I händelse av ett sådant brott, upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

17. Regler om att länka till vår webbplats
17.1 Du kan länka till vår webbplats, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det.
17.2 Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt som antyder någon form av tillhörighet, godkännande eller intygande från vår sida där ingen sådan finns.
17.3 Du får inte upprätta en länk till vår webbplats på någon webbplats som inte ägs av dig.
17.4 Vår webbplats får inte vara inramad på någon annan webbplats och inte heller får du skapa en länk till någon del av vår webbplats annat än hemsidan.
17.5 Vi förbehåller oss rätten att återkalla tillstånd för länkning utan föregående meddelande.
17.6 Webbplatsen som du länkar måste uppfylla alla avseenden av innehållsnormerna i klausul 20.
17.7 Om du vill länka till eller på något sätt utnyttja innehållet på vår webbplats annat än vad som anges ovan, ska du kontakta oss med hjälp av uppgifterna på vår sida ’Kontakta oss’ https://salus-controls.com/se/kontakt/.

18. Vilka landslagar gäller för eventuella tvister?
18.1 Om du är en konsument, ska du observera att dessa användarvillkor, ämne och formation regleras av svensk lag. Vi är båda överens om att Sveriges domstolar har exklusiv domsrätt.
18.2 Om du är en affärsverksamhet, regleras dessa användarvillkor, ämne och formation (och eventuella icke kontraktsmässiga tvister och anspråk) enligt svensk lag. Vi båda samtycker till exklusiv behörighet av domstolarna i Sverige.

19. Våra varumärken
19.1 Alla våra varumärken, varunamn, logotyper och mönster inklusive de som används på vår webbplats hör till SALUS Nordic A/S. Du får inte använda dem utan vårt godkännande, såvida de inte är en del av materialet som du använder som tillåts enligt ’Hur du använder material på vår webbplats’ i klausul 10 ovan.

20. Vårt standardinnehåll
20.1 Standardinnehållet som anges i denna klausul 20 gäller varje och allt material som har bidragits till eller länkats till vår webbplats av dig (“Bidrag”) och till alla interaktiva tjänster förknippade med den.
20.2 Standardinnehållet ska följas både i andan och till punkt och pricka. Standarderna gäller för varje del av varje bidrag och som till dess helhet.
20.3 SALUS Nordic A/S kommer att bestämma, efter eget gottfinnande, om ett bidrag strider mot standardinnehållet.
20.4 Ett bidrag måste:
20.4.1 Vara korrekt (där det anges fakta).
20.4.2 Vara uppriktig (där det står åsikter).
20.4.3 Överensstämma med gällande lag i Sverige och i det land det lades upp.
20.5 Ett bidrag får inte:
20.5.1 Vara kränkande för någon person.
20.5.2 Var obscent, offensivt, hatfullt eller hetsande.
20.5.3 Främja sexuellt explicit material.
20.5.4 Främja våld.
20.5.5 Främja diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
20.5.6 Intrång i upphovsrätt, databasrättighet eller varumärke för någon annan person.
20.5.7 Vara troligt att lura någon person.
20.5.8 Brott mot någon juridisk skyldighet gentemot tredje part, till exempel en avtalsenlig skyldighet eller en förpliktelse till förtroende.
20.5.9 Främja någon olaglig aktivitet.
20.5.10 Vara otillbörligt uppträdande inför rätten.
20.5.11 Vara hotfullt, missbruka eller invadera annans integritet, eller orsaka irritation, olägenhet eller onödig ångest.
20.5.12 Riskera att chocka, göra någon upprörd, generad, förskräcka eller irritera någon annan person.
20.5.13 Framställa sig som någon annan person eller förvränga identiteten eller tillhörigheten med någon person.
20.5.14 Ge intrycket av att bidraget härrör från SALUS Nordic A/S, om detta inte är fallet.
20.5.15 Förespråka, främja, uppmana någon part att begå eller bistå i någon olaglig eller brottslig handling som exempelvis (endast som exempel) upphovsrättsintrång eller datormissbruk.
20.5.16 Innehålla ett uttalande som du vet eller tror veta eller har rimliga skäl att tro att de medlemmar av allmänheten vars uttalandet är eller ska publiceras, sannolikt ska förstås som en direkt eller indirekt uppmuntran eller annat lockbete till uppdrag, förberedelse eller anstiftan till terroristhandlingar.
20.5.17 Innehåller reklam eller främjar tjänster eller webblänkar till andra webbplatser.