SALUS Tuotetakuu

HUOMAA, ETTÄ TÄMÄ TUOTETAKUU KATTAA VAIN ASIAKKAAT, JOILLE SALUS CONTROLS PLC TOIMITTAA TUOTTEITA SUORAAN.

Jos et ostanut tuotettasi suoraan SALUS Controls Plc -yhtiöltä, tuotteessasi ollessa vika täytyy sinun ottaa yhteys toimittajaasi, jälleenmyyjäsi tai jakelijaasi.

Määritelmät:

Ehdot” – Tarkoittavat SALUKSEN liiketoiminnan käyttöehtoja Hyödykkeiden myynnissä ja ostossa, joita muokataan ajoittain.

Takuu” – Tarkoittaa takuuta, joka on määritelty näissä ehdoissa, jotka ovat lisäys Ehtoihin ja ovat niiden alaisia.

Asiakas” – Tarkoittaa henkilöä, yhtiötä, yritystä tai toimittajaa, joka hankkii Hyödykkeitä SALUKSELTA osana sen liiketoimintaa.

Hyödykkeet” – Tarkoittavat hyödykkeitä (tai mitä tahansa niiden osaa), jotka ovat alla olevassa taulukossa ja jotka ovat toimitettu Asiakkaalle SALUKSEN toimesta, joihin tämä Takuu liittyy.

SALUS” – Tarkoittaa SALUS Controls PLC -yhtiötä (rekisteröity Englannissa ja Walesissa yhtiönumerolla 05057362), jonka rekisteröity yhtiöosoite on Unit 1, Dodworth Business Park, Whinby Road, Dodworth, Barnsley, South Yorkshire, S75 3SP.

Takuujakso” – Tarkoittaa alla olevassa taulukossa määriteltyä takuujaksoa jokaiselle Hyödykkeelle, joka astuu voimaan toimituspäivänä.

 

1. Tuotetakuu

1.1 SALUS takaa, että toimitettaessa ja Takuujakson ajan toimituspäivästä lähtien Hyödykkeet:

1.1.1 Noudattavat kaikkia materiaalin ominaisuuksia niiden kuvauksen mukaisesti; ja

1.1.2 Ovat vapaita ainevioista suunnittelun, materiaalin ja työn laadun suhteen;

1.1.3 Ovat hyväksyttävää laatua (Sale of Goods Act 1979 -lain asettaman määritelmän mukaisesti); ja

1.1.4 Sopivat kaikkiin SALUKSEN määrittelemiin käyttöihin.

1.2 Kohdan 1.3 alainen, jos:

1.2.1 Asiakas antaa kirjallisen ilmoituksen SALUKSELLE Takuujakson aikana ja kohtuullisessa ajassa siitä, kun on tullut selville, että jotkin tai kaikki Hyödykkeet eivät täytä kohdassa 1.1 asetettuja takuun asettamia ehtoja;

1.2.2 SALUKSELLE on annettu kohtuullinen mahdollisuus tutkia kyseiset Hyödykkeet; ja

1.2.3 Asiakas (kun SALUS pyytää tekemään näin) palauttaa kyseiset Hyödykkeet ja ostotodistuksen Asiakkaan kustannuksella SALUKSELLE osoitteeseen:

SALUS Controls PLC,
SALUS House,
Dodworth Business Park,
Whinby Road,
Dodworth,
Barnsley,
S75 3SP

SALUS harkintansa mukaisesti korjaa tai korvaa vialliset Hyödykkeet.

1.3 SALUS ei ole vastuussa Hyödykkeiden takuusta, kun ei ole onnistuttu täyttämään kohdassa 1.1 asetettuja ehtoja seuraavissa tapauksissa:

1.3.1 Asiakas jatkaa Hyödykkeiden käyttöä millään tavalla ilmoituksen antamisen jälkeen kohdan 1.2 mukaisesti;

1.3.2 Vika on seuraus siitä, että Asiakas on laiminlyönyt SALUKSEN suullisia ja kirjallisia ohjeita liittyen Hyödykkeiden säilytykseen, käyttöönottoon, asennukseen, käyttöön ja huoltoon tai (jos ei ole yhtään ohjeita) yleinen hyvä kauppatapa edellä mainittuihin kohtiin liittyen;

1.3.3 Asiakas muokkaa tai korjaa kyseisiä Hyödykkeitä ilman SALUKSEN kirjallista lupaa;

1.3.4 Vika on seuraus tavallisesta kulumisesta, tahallisesta vahingoittamisesta, laiminlyönnistä tai poikkeuksellisista säilytys- tai käyttöolosuhteista; tai

1.3.5 Hyödykkeet eroavat niiden kuvauksesta muutoksien seurauksena, jotka on tehty varmistamaan, että ne täyttävät lainmukaiset tai sääntöjen mukaiset vaatimukset.

1.4 Tämä takuu kattaa kaikki SALUKSEN toimittamat korjatut tai korvatut Hyödykkeet.

 

2. Takuun ja Vastuun rajoitukset

2.1 Mikään tässä Takuussa ei rajoita tai poista SALUKSEN vastuuta seuraavissa tapauksissa:

2.1.1 Kuolema tai henkilövahinko, joka on seuraksena sen työntekijöiden, edustajien tai alihankkijoiden (kun on sovellettavissa) laiminlyönneistä;

2.1.2 Petos tai petollinen tietojen antaminen väärin;

2.1.3 Goods Act 1979 -lain osuudessa 12 olevien ehtojen rikkominen;

2.1.4 Vialliset tuotteet Consumer Protection Act 1987 -lain mukaisesti; tai

2.1.5 Mikä tahansa ongelma, jonka vastuun poisto tai rajoitus olisi laiton SALUKSELLE.

2.2 Sale of Goods Act 1979 -lain kohdissa 13-15 asetetut ehdot eivät ole osa tätä Takuuta lain sallimien rajojen mukaisesti.

2.3 Poikkeuksena on, kuten on ilmoitettu tässä Takuussa, SALUKSELLA ei ole vastuussa Asiakkaalle sen suhteen, että Hyödykkeet eivät täytä kohdassa 1.1 asetettuja ehtoja.

2.4 Kohdan 2.1 alainen:

2.4.1 SALUS ei missään tapauksessa ole vastuussa Asiakkaalle voittojen menetyksistä tai mistään epäsuorista tai seuraamuksellisista häviöistä, jotka ovat tämän Takuun alaisia tai yhteydessä siihen olkoon se sitten sopimuksessa, laiton teko (sisältää laiminlyönnit), lainmukaisten velvollisuuksien rikkominen tai muutoin; ja

2.4.2 SALUKSEN kokonaisvastuu Asiakkaalle kaikkien muiden häviöiden suhteen, jotka ovat tämän Takuun alaisia tai siihen liittyviä, sopimuksen, laittoman teon (sisältää laiminlyönnit), lainmukaisten velvolluuksien rikkomisen seurauksena ei missään tapauksessa ylitä Hyödykkeiden arvoa, jotka korvataan Takuun mukaisesti.

 

2.5 Oikeuden luovutus ja muut toimeksiannot.

2.5.1 SALUS voi milloin tahansa luovuttaa, siirtää, kiinnittää, syyttää, teettää tai toimeksiantaa millä tahansa muulla tavalla osaa tai kaikkia sen oikeuksia sekä velvollisuuksia, jotka ovat määritelty tässä Takuussa.

2.5.2 Asiakas ei voi milloin tahansa luovuttaa, siirtää, kiinnittää, syyttää, teettää, julistaa luottamustansa tai toimeksiantaa millä tahansa muulla tavalla osaa tai kaikkia sen oikeuksia sekä velvollisuuksia, jotka ovat määritelty tässä Takuussa.

 

3. Yleistä

3.1 Jos on minkäänlaisia epäjohdonmukaisuuksia tämän Takuun sisällön ja Ehtojen sisällön välillä, tämän Takuun ehdot ovat vallitsevat.